Wednesday, 20/02/2019 - 20:04|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp THCS thành phố Hải Dương năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS cấp thành phó năm học 2017-2018.
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
23/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
05/07/2016
Ngày hiệu lực:
05/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn v/v góp ý phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên
Ngày ban hành:
15/08/2015
Ngày hiệu lực:
15/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng năm học 2015 - 2016
Ngày ban hành:
15/08/2015
Ngày hiệu lực:
15/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/việc xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
15/08/2015
Ngày hiệu lực:
15/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 - 2016
Ngày ban hành:
05/08/2015
Ngày hiệu lực:
05/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực