Wednesday, 20/02/2019 - 21:00|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Hướng dẫn Emis cuối năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
28/06/2016
Ngày hiệu lực:
28/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
23/02/2016
Ngày hiệu lực:
23/02/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tiếp tục triển khai hệ thống PMIS- quản lý CBGV
Ngày ban hành:
05/08/2015
Ngày hiệu lực:
05/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực