Saturday, 20/04/2019 - 23:55|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

KẾ HOẠCH

Về việc phối hợp xây dựng, triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT

giữa Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Dương với Viettel Hải Dương

Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực